Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemeen
Behoudens andersluidende bepalingen vermeld op de bestelbon, zijn deze algemene aankoopvoorwaarden van toepassing op elke bestelling gedaan door NIRAS voor het leveren van goederen of het verlenen van diensten, en hebben ze de overhand op de algemene voorwaarden van de leveranciers niettegenstaande elke tegenstrijdige clausule die erin vermeld zou zijn.

Aanvaarding van de bestelling
Behoudens tegenbericht binnen vijf werkdagen na het verzenden van de bestelling, wordt deze geacht aanvaard te zijn door de leverancier en is de leverancier contractueel gebonden ten overstaan van NIRAS.

Factuur
Elke factuur dient het volledige bestelbonnummer te vermelden opdat de betaling zou kunnen worden uitgevoerd. De facturen dienen te worden opgemaakt in ten minste twee exemplaren, waaronder ten minste een origineel en een kopie, en verstuurd te worden naar:

NIRAS
dienst Boekhouding
Koning Albert II-laan, 32,
1000 BRUSSEL

Prijzen
Alle prijzen van de artikels vermeld op de bestelbon omvatten de vervoer-, verzekerings-, verpakkings-, douane- en andere kosten, met uitzondering van de btw.

Betaling
Indien het een overheidsopdracht betreft, verwijzen we naar het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
Indien het geen overheidsopdracht betreft, dient de betaling te geschieden via bankoverschrijving, 30 dagen einde maand na ontvangst van de factuur.

Levering
Behoudens andersluidende bepaling, dienen de leveringen te geschieden in de lokalen van NIRAS, Koning Albert II-laan, 32, 1000 Brussel (tel. 02 212 10 11) – dienst Economaat 3e verdieping, tussen 8 en 16 uur, op de werkdagen van NIRAS.
Elke levering dient vergezeld te zijn van een verzendingsnota waarop een volledige beschrijving van de geleverde goederen staat, alsook het bestelnummer en de dienst waarvoor de goederen bestemd zijn. De verzendingsnota en/of de verpakking dienen de nodige instructies te bevatten om de goederen correct te behandelen. De leverancier is aansprakelijk voor elke schade aan de goederen, veroorzaakt door een ongeschikte verpakking of onjuiste instructies.
Indien de levering, om welke reden ook, niet plaatsvindt op de leveringsdatum vermeld op de bestelbon, behoudt NIRAS zich het recht voor de levering te weigeren zonder andere toekomstige verplichting van harentwege, na officiële kennisgeving via aangetekende brief.

Ontvangst
NIRAS behoudt zich het recht voor de levering van de goederen of diensten geheel of gedeeltelijk te weigeren binnen vijf werkdagen, indien deze niet conform de bestelbon zijn. De goederen waarvan de levering wordt geweigerd, zullen worden teruggestuurd naar de leverancier op zijn kosten.

ARAB / Codex over het welzijn op het werk
De leverancier dient erop toe te zien dat de geleverde goederen en diensten conform de Belgische wetgeving inzake veiligheid en gezondheid en welzijn op het werk zijn (ARAB en/of Codex over het welzijn op het werk). In geval van levering van gevaarlijke preparaten in de zin van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 “tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan”, dient de leverancier de kaart met veiligheidsgegevens (Material Safety Data Sheet) te overhandigen.

Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid
De materialen, documenten en informatie die aan de leverancier worden bezorgd in het kader van de bestelling, blijven eigendom van NIRAS. Alle materialen, documenten en informatie die, in welke vorm ook, ontvangen worden door de leverancier zijn vertrouwelijk. Het doorgeven van deze informatie aan andere derden dan de medecontractanten bepaald in de bestelling, is slechts mogelijk indien NIRAS daartoe schriftelijk toestemming verleent.
De leverancier verleent NIRAS een recht op vrij en kosteloos gebruik op alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de geleverde goederen en verleende diensten, en vrijwaart NIRAS tegen elke vordering van derden gebaseerd op de schending van dergelijke rechten.

Betwistingen
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het kanton van Brussels bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.