Overslaan en naar de inhoud gaan

Interne structuur

Het personeelsbestand van NIRAS is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het telt vandaag een honderdtal werknemers, billijk verdeeld over Nederlandstaligen en Franstaligen, overeenkomstig de wet op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Het specifieke karakter van de opdrachten die aan de instelling zijn toevertrouwd, maakt van haar een kennis- en deskundigenorganisatie. Haar personeelsleden moeten hun knowhow immers ten dienste stellen van de gemeenschap, door het ontwerpen en uitvoeren van veilige, duurzame en doeltreffende oplossingen, met het oog op de bescherming van mens en leefmilieu tegen de mogelijke gevaren van het radioactieve afval.

Meer weten?

Om een geïntegreerd beheer van het afval te garanderen, dat wil zeggen een beheer waarbij op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de technisch-wetenschappelijke, economische, ecologische en maatschappelijke aspecten, zorgt NIRAS ervoor dat haar personeel competenties bezit en ontwikkelt die even divers als complementair zijn.

Deze competenties hebben betrekking op de volgende gebieden:

  • wetenschappen en techniek: nucleaire wetenschappen, aardwetenschappen, fysica, chemie enz.;
  • economie en financiën: fondsenbeheer, beleggingsstrategie, risicoanalyse, boekhouding, aankopen en contracten enz.;
  • milieu en veiligheid: milieubescherming, veiligheidsstrategie, studie van de langetermijnveiligheid, effectenstudie enz.;
  • sociale wetenschappen: communicatie, participatieve besluitvormingsprocessen enz.;
  • stafdiensten: totaal kwaliteitsbeheer, preventie en bescherming op het werk, interne audit enz.;
  • administratieve ondersteuning: recht, Property Management, informatie- en communicatietechnologieën, vertaling, secretariaat, logistiek enz.

Al deze competenties zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten van de instelling: in de keten van het beheer van radioactief afval is elke schakel belangrijk.

Direction structure NL update 090519.JPG

 

 

Het systeem Visie en Strategie

Het systeem Visie en Strategie, dat geleid wordt door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal, die de algemene directie vormen, is belast met de ontwikkeling van de globale visie op het afvalbeheer en met de omzetting van deze visie naar de werking van de instelling.

Het systeem Beleidscel

Het systeem Beleidscel is verantwoordelijk voor de activiteiten in verband met de sturing en het beheer van de organisatie. Het stelt de instelling eveneens een aantal ondersteunende diensten ter beschikking.

Het systeem Financiën en Contracten

Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

Het systeem Industrieel Beheer

Het systeem Industrieel Beheer is belast met de activiteiten in verband met het industriële beheer van het afval, vanaf de productiebron van het afval tot zijn eindbestemming, wanneer deze beschikbaar zal zijn. Het is ook verantwoordelijk voor het beheer van de levenscyclus van de activa (asset life cycle).

Het systeem Langetermijnbeheer

Het systeem Langetermijnbeheer omvat voornamelijk de technisch-wetenschappelijke processen met betrekking tot het langetermijnbeheer. Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nodige middelen voor het langetermijnbeheer van het geconditioneerde afval, overeenkomstig de veiligheidseisen, tegen een aanvaardbare kostprijs en in overeenstemming met de verschillende maatschappelijke actoren.

Het systeem ONDRAF-Site Fleurus

In 2012 werd NIRAS belast met de sanering en ontmanteling van de installaties die geëxploiteerd werden door het failliete bedrijf Best Medical Belgium op de nucleaire site van Fleurus. Daartoe werd een structuur opgezet die beantwoordt aan de reglementaire eisen inzake nucleaire exploitatie. Deze structuur bestaat uit een site manager en verschillende operationele cellen.

Takenpakketten

De systemen zijn onderverdeeld in takenpakketten. Elk takenpakket stemt overeen met een stap in het beheer van radioactief afval of met een ondersteunende activiteit. Sommige specifieke taken staan rechtstreeks onder het gezag van de algemene directie.

Taken

De taken zijn de functionele basiselementen van de organisatie. De uitvoering ervan wordt toevertrouwd aan gespecialiseerde medewerkers en staat onder toezicht van een coördinator.