Overslaan en naar de inhoud gaan

NIRAS en haar partners

NIRAS vormt, als enige verantwoordelijke voor het beheer van radioactief afval in België, de centrale schakel tussen de federale overheid en de instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij het beheer van radioactief afval.

Partners NIRAS

Federale overheid

Ministers bevoegd voor Energie en Economie

Als openbare instelling is NIRAS verplicht haar beleid voor het beheer van radioactief afval zodanig uit te werken en uit te voeren dat ze zo goed mogelijk het algemeen belang dient.

NIRAS is onderworpen aan de controle van een voogdijoverheid, bestaande uit de federale ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en voor Energie. Deze functies worden momenteel uitgeoefend door dhr. Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie, en mevr. Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

Bepaalde beslissingen moeten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de voogdijoverheid, bij wie NIRAS geregeld verslag uitbrengt over haar activiteiten.

Meer weten?

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Het FANC moet erover waken dat de bevolking en het leefmilieu beschermd worden tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Het doet dit onder meer door wetten en reglementen voor te stellen, door vergunningsaanvragen te adviseren, en door alle activiteiten met ioniserende stralingen te controleren.

De activiteiten van het FANC vallen onder de voogdij van de minister van Binnenlandse Zaken.

Meer weten?

Betrokken instellingen en bedrijven

Radioactief afval - Déchets radioactifs (2)

Afvalproducenten

Producenten van radioactief afval zijn verplicht een beroep te doen op de diensten van NIRAS, haar alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van haar opdrachten en deze integraal te financieren.

De producenten spelen een belangrijke rol in de eerste fasen van het beheer van radioactief afval: ze zijn verplicht hun afval te sorteren en te karakteriseren, en de productie ervan zoveel mogelijk te beperken door het toepassen van een preventiebeleid.

Belgoprocess_logo (kleiner)

Onze industriële dochteronderneming Belgoprocess

Belgoprocess staat als industriële dochteronderneming van NIRAS in voor de verwerking en opslag van het Belgische radioactieve afval. Op de sites in Dessel en Mol verwerkt Belgoprocess radioactieve afvalstoffen die afkomstig zijn van kerncentrales, industrie, ziekenhuizen, laboratoria en ontmanteling.

Dat afval wordt door een reeks verwerkings- en conditioneringsprocedés omgezet in een compact en stabiel eindproduct, klaar voor tussentijdse opslag tot er een concrete oplossing is voor het langetermijnbeheer. Verder staat Belgoprocess in voor de ontmanteling van stilgelegde nucleaire installaties in Dessel en Mol.

Meer weten?
Logo SCK CEN

SCK CEN

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) verricht onderzoek naar vreedzame toepassingen van de nucleaire wetenschap en technologie. SCK CEN werkt rond verschillende thema’s van maatschappelijk belang, zoals nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en de berging van radioactief afval.

Meer weten?
Euridice EIG QUADRI[1].jpg

ESV EURIDICE

Samen met SCK CEN heeft NIRAS het economische samenwerkingsverband, ESV EURIDICE, opgericht. Het ESV EURIDICE beheert en exploiteert het ondergrondse laboratorium HADES. Het onderzoek in HADES kadert in het RD&D-programma voor geologische berging van NIRAS.

Meer weten?
2016_Transport afval-Transport déchets_ONDRAFNIRAS

Afvaltransporteurs

Het geaccepteerde afval wordt vervoerd van de site van de producent naar de site die door Belgoprocess wordt geëxploiteerd. NIRAS vertrouwt dat vervoer toe aan gespecialiseerde bedrijven die over de nodige vergunningen beschikken. Deze vergunningen worden uitgereikt door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Sommige producenten, die over de nodige vergunningen beschikken, hebben de toelating om hun afval zelf naar Belgoprocess te vervoeren.

Onderaannemer BP-Sous-traitant BP

Onderaannemers voor werken, diensten en leveringen

Wanneer NIRAS bepaalde diensten, leveringen of werken wil bestellen bij ondernemingen, moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. Als onderneming  kunt u uw diensten aanbieden aan NIRAS, maar NIRAS kan enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures, waarbij u samen met andere ondernemingen meedingt naar een opdracht.

Meer weten?
Logo Synatom

Synatom

Synatom staat in voor het beheer van de volledige splijtstofcyclus van de Belgische kerncentrales. Sinds 2003 beheert Synatom de provisies die worden aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de in de centrales bestraalde splijtstoffen.