Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

NIRAS is onderworpen aan de controle van haar voogdijoverheid, bestaande uit de federale ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en voor Energie. Deze functies worden momenteel uitgeoefend door dhr. Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie, en mevr. Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

De instelling wordt geleid door een raad van bestuur. Deze beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van de instelling. Zijn leden worden gekozen omwille van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele bekwaamheid. De raad van bestuur laat zich adviseren door raadgevende comités: het Vast technisch comité en het Financieel auditcomité.

NIRAS is georganiseerd volgens een functioneel model dat een doeltreffende uitwisseling garandeert van alle informatie en kennis die worden gegenereerd bij de uitoefening van haar opdrachten (networking).

De instelling wordt beheerd volgens de regels van goed industrieel, financieel en commercieel beheer. Haar dagelijkse beheer is toevertrouwd aan de directeur-generaal, die de beslissingen van de raad van bestuur uitvoert. Bij de uitvoering van haar opdrachten steunt NIRAS op medewerkers die gespecialiseerd zijn op de heel diverse gebieden die te maken hebben met het beheer van radioactief afval.

Als openbare instelling is NIRAS verplicht haar beleid voor het beheer van radioactief afval zodanig uit te werken en uit te voeren dat ze zo goed mogelijk het algemeen belang dient.

Voogdijoverheid

NIRAS is onderworpen aan de controle van haar voogdijoverheid, bestaande uit de federale ministers die bevoegd zijn voor Economische Zaken en voor Energie. Deze functies worden momenteel uitgeoefend door dhr. Pierre-Yves Dermagne, minister van Economie, en mevr. Tinne Van der Straeten, minister van Energie.

Volgens de wetgeving legt NIRAS de volgende materies en documenten ter goedkeuring voor aan haar voogdijoverheid:

 • het activiteitenprogramma en de begroting;
 • het activiteitenverslag en de jaarrekeningen;
 • het statuut en het organieke kader van het personeel;
 • de benoeming van de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal;
 • het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur;
 • het huishoudelijk reglement van het toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn;
 • de contracten en administratieve akten die een verbintenis voor de instelling inhouden.

Raad van bestuur

NIRAS wordt geleid door een raad van bestuur. De raad is samengesteld uit een voorzitter, twee ondervoorzitters en maximaal elf andere leden.

Ze worden benoemd voor een verlengbare termijn van zes jaar en worden gekozen omwille van hun bijzondere wetenschappelijke of professionele deskundigheid op de gebieden die te maken hebben met de activiteiten van NIRAS.

De samenstelling van de raad van bestuur dient de taalpariteit na te leven en de raad dient een vertegenwoordiger van elke gewestregering te bevatten. Twee regeringscommissarissen van de federale regering, een Nederlandstalige en een Franstalige, wonen de vergaderingen van de raad bij met raadgevende stem en kunnen beroep aantekenen tegen de uitvoering van de beslissingen die er worden genomen.

De directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van NIRAS wonen de vergaderingen met raadgevende stem bij. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het beheer van NIRAS. Hij is in het bijzonder belast met het goedkeuren van:  

 • het jaarlijkse activiteitenprogramma en de jaarlijkse begroting;
 • het jaarlijkse activiteitenverslag en de jaarrekeningen;
 • het statuut en het organieke kader van het personeel;
 • de benoeming van het directiepersoneel;
 • de contracten en administratieve akten die een verbintenis voor de instelling inhouden.

De raad van bestuur waakt tevens over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële gegevens en vertegenwoordigt de instelling bij gerechtelijke handelingen. Hij wordt geregeld geïnformeerd door de directeur-generaal over de vooruitgang van de activiteiten van de instelling. De raad steunt, voor sommige van zijn beslissingen, op de rapporten en evaluaties van de algemene directie van de instelling en op de adviezen van de raadgevende comités.

 

Voorzitter

 • B. DE WISPELAERE

Ondervoorzitters

 • S. DE SMEDT
 • L. MABILLE

Leden

 • O. BODY
 • L. CARLIER
 • J.-F. FAUCONNIER, vertegenwoordiger van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering
 • R. HOEYBERGHS
 • D. MEIRE, , vertegenwoordiger Vlaamse regering
 • S. OPDEBEECK
 • N. ROOBROUCK
 • N. ROSSIGNOL
 • E. SIMONET
 • N. THISQUEN, vertegenwoordiger Waalse regering
 • C. VAN DEN BERGH                                            

Regeringscommissarissen

 • A. REUTER
 • C. MALBRAIN

NIRAS

 • M. DEMARCHE, directeur-generaal
 • B. MAQUESTIEAU, adjunct-directeur-generaal

Secretaris

 • V. VANHOVE

Bijgewerkt: 17 mei 2024

Directiecomité

De raad van bestuur stelt onder zijn leden een directiecomité samen. Dat comité bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters van de raad van bestuur, en uit de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal van de instelling. De twee regeringscommissarissen worden uitgenodigd op zijn vergaderingen. Het directiecomité is belast met de volgende taken:

 • het bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor;
 • het volgt de activiteiten van de raadgevende comités;
 • het keurt de principes van bepaalde financiële, commerciële of technische contracten goed;
 • het superviseert het personeelsbeleid;
 • het houdt toezicht op de realisatie van de investeringsprojecten die de raad van bestuur heeft goedgekeurd.

 

Voorzitter

 • B. DE WISPELAERE 

Ondervoorzitters

 • S. DE SMEDT
 • L. MABILLE

Directeur-generaal

 • M. DEMARCHE

Adjunct-directeur-generaal

 • B. MAQUESTIEAU

Regeringscommissarissen

 • A. REUTER
 • C. MALBRAIN

Secretaris

 • V. VANHOVE

Bijgewerkt: 17 mei 2024

Vast technisch comité

Het Vast technisch comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste producenten van radioactief afval. Het wordt voorgezeten door één van de ondervoorzitters van de raad van bestuur. De directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeurs van NIRAS nemen deel aan zijn vergaderingen. De algemeen directeur van Belgoprocess, de industriële dochtermaatschappij van NIRAS, woont de vergaderingen bij als waarnemer.

De raad van bestuur vraagt het comité om advies over technische, wetenschappelijke en financiële kwesties met betrekking tot zijn opdrachten, in het bijzonder over:

 • de programma’s voor het beheer van radioactief afval;
 • de acceptatiecriteria voor radioactief afval en bestraalde splijtstoffen;
 • de verwerkings- en conditioneringsmethodes;
 • de opslag- en bergingstechnieken voor geconditioneerd afval;
 • de infrastructuur verbonden aan het beheer van radioactief afval;
 • de onderzoeks- en ontwikkelingsthema's;
 • de financiering van de activiteiten van NIRAS;
 • de analytische boekhouding en het vaststellen van de kostprijs van de verschillende verrichtingen van NIRAS;
 • de criteria voor de verdeling van de kosten onder diegenen die gebruikmaken van de diensten van NIRAS.

 

Voorzitter 

 • L. MABILLE

Permanente leden 

 • X. BAIRIOT, SCK CEN
 • A. BASSET, FBFCI/AREVA
 • M. COGELS, Electrabel
 • J.-M. CUCHET, Belgonucleaire 
 • A FERNANDEZ FERNANDEZ, FOD Economie, Algemene Directie Energie
 • J. HOLLEVOET, Electrabel
 • L. JANSSEN, Synatom
 • R. LECLERE, Belgonucleaire
 • P. MARIS, SCK CEN
 • Y. NIELS, IRE
 • L. VANDERMAELEN, FOD Economie, Algemene Directie Energie

Waarnemers

 • P. FORBES Orano (waarnemer voor FBFCI)
 • A. MEERT, Electrabel
 • W. VAN LAER, Belgoprocess

NIRAS

 • M. BRAECKEVELDT, directeur Industrieel Beheer
 • M. DEMARCHE, directeur-generaal
 • P. LALIEUX, directeur Langetermijnbeheer
 • A. LEMMENS, directeur Financiën en Contracten
 • B. MAQUESTIEAU, adjunct-directeur-generaal
 • V. VANHOVE, secretaris Bestuursorganen

Secretaris 

 • V. VANHOVE

Bijgewerkt: 12 januari 2023

Financieel auditcomité

Het Financieel auditcomité heeft als opdracht de raad van bestuur als financieel adviesorgaan bij te staan bij de controle van het financiële beleid van de instelling en van de financiële informatie die de directeur-generaal aan de raad verstrekt.

Het is samengesteld uit vier leden van de raad van bestuur die geen enkele operationele functie binnen NIRAS uitoefenen en wordt voorgezeten door één van hen. De directeur-generaal en/of de adjunct-directeur-generaal nemen deel aan de vergaderingen met raadgevende stem en kunnen zich laten bijstaan door financiële deskundigen van de instelling.

 

Leden

 • G. BLONDIAUX
 • S. BUTERA
 • S. LOUENCHI
 • N. ROOBROUCK (voorzitter)

Waarnemer

 • M. DEMARCHE, directeur-generaal
 • B. MAQUESTIEAU, adjunct-directeur-generaal

Secretaris

 • V. VANHOVE

Bijgewerkt: 21 mei 2019

Toezichtcomité van het Fonds op middellange termijn

Artikel 179, § 2, 11°, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 voorziet in de oprichting, binnen NIRAS, van een toezichtcomité dat belast is met het controleren van de aanwending van de middelen van het Fonds op middellange termijn (FMT).

Overeenkomstig artikel 16, § 2, van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 oefent het toezichtcomité een globale controle uit om zeker te zijn dat de transfers uit het FMT worden uitgevoerd volgens het voornoemde artikel 179, § 2, 11°.

De bevoegdheden van het toezichtcomité doen geen afbreuk aan de specifieke controle uitgeoefend door de waarnemer bedoeld in artikel 179, § 2, 16°, van de wet van 8 augustus 1980 en artikel 16bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1980.

 

Leden

 • G. BLONDIAUX
 • S. BUTERA
 • S. LOUENCHI
 • N. ROOBROUCK (voorzitter)

Waarnemer

 • M. DEMARCHE, directeur-generaal
 • B. MAQUESTIEAU, adjunct-directeur-generaal

Secretaris

 • V. VANHOVE

Bijgewerkt: 21 mei 2019