Overslaan en naar de inhoud gaan

Reglementering

NIRAS is verplicht de opdrachten die de wetgever haar heeft toevertrouwd uit te voeren in overeenstemming met de geldende reglementering. Voor het beheer van radioactief afval vloeit deze reglementering hoofdzakelijk voort uit internationale overeenkomsten, alsook uit al dan niet bindende aanbevelingen en richtlijnen van supranationale organisaties, zoals het International Atomic Energy Agency, het Nuclear Energy Agency en de Europese Unie. Op basis van deze overeenkomsten, aanbevelingen en richtlijnen heeft de Belgische overheid een wetgevend kader ingevoerd dat alle activiteiten in verband met het beheer van radioactief afval regelt. Dit kader wordt regelmatig aangepast aan de wetenschappelijke en technische evolutie, en aan de internationale normen.

De oprichtingsakte en zijn koninklijk uitvoeringsbesluit

 • Wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, §§ 2 tot 11
 • Koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen

Nationale wetgeving in verband met de activiteiten van NIRAS

 • Koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de taalkaders van NIRAS
 • Koninklijk besluit van 18 juli 2018 tot vaststelling van de betrekkingen van NIRAS die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
 • Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
 • Programmawet van 30 december 2001, artikel 87
 • Wet van 2 augustus 2002 houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997
 • Koninklijk besluit van 18 november 2002 houdende regeling van de erkenning van uitrustingen bestemd voor de opslag, verwerking en conditionering van radioactief afval
 • Koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
 • Koninklijk besluit van 19 december 2003 ter vaststelling van de bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2004-2008, in uitvoering van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2014-2018, in uitvoering van artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt
 • Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot vaststelling van het maximale schadebedrag waarvoor de exploitant of de vervoerder aansprakelijk kan zijn in het geval van vervoer in de zin van artikel 14 van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
 • Wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
 • FANC-wet van 15 april 1994
 • Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de statuten van dit Centrum
 • Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de subsidiëring van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, en tot wijziging van de statuten van dit instituut

Supranationale teksten in verband met de activiteiten van NIRAS

 • Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997
 • Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval, gedaan te Londen op 7 november 1996
 • Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, gedaan te Espoo op 25 februari 1991
 • Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval, gedaan te Londen op 29 december 1972
 • Aanvullend Verdrag bij het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie, en bijlage, ondertekend in Brussel op 31 januari 1963
 • Verdrag inzake de burgerlijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie, ondertekend te Parijs op 29 juli 1960
 • Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2010/C 84/01)
 • Richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
 • Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof
 • Richtlijn 2013/59/Euratom tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom en 2003/122/Euratom

Reglementering inzake transparantie

 • Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
 • Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998
 • Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
 • Wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu