Overslaan en naar de inhoud gaan

Acceptatie

Door het afval, van de producenten te accepteren wordt NIRAS er verant­woordelijk voor. Eerst controleren we of het afval voldoet aan de eisen van ons acceptatiesysteem.

 

Om zijn afval te laten ophalen door NIRAS moet elke producent een aanvraagformulier voor overname invullen en het aan de instelling bezorgen.

De instelling voert administratieve controles uit om na te gaan of de technische documentatie die bij de overnameaanvraag is gevoegd volledig en correct is. Vervolgens gaat ze, op de site zelf van de producent, over tot diverse fysieke controles om na te gaan of de kenmerken van het afval overeenstemmen met de geleverde documentatie en met de toepasbare acceptatiecriteria.

De acceptatie, door NIRAS, van elk collo al dan niet geconditioneerd afval is het voorwerp van een proces-verbaal van acceptatie, dat slaat op de technische aspecten van de overname, en een proces-verbaal van transfer, dat betrekking heeft op de financiële aspecten.

Door het ondertekenen van deze processen-verbaal door beide partijen wordt de verantwoordelijkheid voor het afval overgedragen aan NIRAS en worden de nodige middelen vrijgemaakt voor het latere beheer ervan.

Zodra het afval geaccepteerd is, bezorgt NIRAS de gegevens in verband met de overnameaanvraag aan Belgoprocess, in het kader van een verwerkings-/conditioneringsaanvraag of van een opslagaanvraag voor afval dat al verwerkt en geconditioneerd is door de producent.

Deze informatie wordt eveneens doorgegeven aan de erkende vervoerders van radioactief afval, zodat het vervoer kan worden gepland, voor zover de producent zijn afval niet met eigen middelen vervoert.

 

Acceptatiecriteria en erkenning

 

Om de kwaliteit van het beheersysteem te garanderen, verzekert NIRAS zich ervan dat de kenmerken van het radioactieve afval dat ze overneemt verenigbaar zijn met de verschillende eisen die gesteld worden door de latere fasen van het beheer ervan, zoals het vervoer, de verwerking en conditionering, de opslag en, tot slot, de geplande oplossing voor het langetermijnbeheer van het afval.

NIRAS stelt daartoe criteria vast, waaraan het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval moet voldoen om door haar te kunnen worden overgenomen. Deze criteria, acceptatiecriteriagenoemd, houden vooral rekening met de bijzondere beperkingen en limieten van de beheerketen waarvoor dit afval bestemd is. De strikte naleving van deze acceptatiecriteria door de afvalproducenten verbetert niet alleen de veiligheid, maar ook de doeltreffendheid van de overname van het afval. 

NIRAS is eveneens belast met de erkenning van de installaties en procedés voor de verwerking en conditionering, van de opslaggebouwen en van de methodes voor het bepalen van de radiologische inhoud en de fysisch-chemische kenmerken van het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval. Door de erkenning verzekert NIRAS zich ervan dat deze installaties, procedés en methodes afval kunnen produceren dat overeenstemt met de toepasbare acceptatiecriteria.