Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom een ontwerpplan?

In België is nog niet beslist welke eindbestemming het hoogactieve en/of langlevende afval moet krijgen. De milieubeoordeling gaat dus over de allereerste beslissingsstap, namelijk de vraag wat België met dit afval gaat doen.

2019_Doel_ONDRAFNIRAS.jpg

Hoogactief en/of langlevend afval

Een groot deel van het Belgische hoogactieve en/of langlevende afval is ontstaan of ontstaat in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van elektriciteit door kernenergie. Meer specifiek ontstaat het bij de productie van splijtstof, bij de elektriciteitsproductie in de kerncentrales of in bedrijven die verbruikte splijtstof uit de kerncentrales opwerken. NIRAS houdt er rekening mee dat ook de verbruikte splijtstof uit de kerncentrales in de toekomst als hoogactief afval beschouwd kan worden. Hoogactief en/of langlevend afval ontstaat ook bij toepassingen in onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld van het SCK CEN (Studiecentrum voor Kernenergie).

Milieubeoordeling

Ontwerpplan

Het behoort tot de kernopdracht van NIRAS om het radioactieve afval te beheren en om beleidsvoorstellen te formuleren en voor te leggen aan de federale regering, die beslist. Met haar ontwerpplan doet NIRAS een voorstel aan de federale regering om te beslissen wat België met het hoogactieve en/of langlevende afval gaat doen.

De wet van 3 juni 2014 bepaalt dat de voorstellen tot nationaal beleid voor het beheer van het radioactieve afval beschouwd worden als plannen en programma’s, die het voorwerp moeten zijn van een beoordeling van de gevolgen voor het milieu en een raadpleging van het publiek, volgens de procedure van de wet van 13 februari 2006.

Milieueffectenrapport

Bij deze wettelijke procedure hoort een milieueffectenrapport. Een milieueffectenrapport is een openbaar onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen, in dit geval het ontwerpplan van NIRAS. Bij dit openbaar onderzoek hoort ook een raadpleging van een aantal instanties en van het publiek.

NIRAS zal in haar uiteindelijke beleidsvoorstel rekening houden met de reacties die naar voren zijn gekomen tijdens de raadpleging. Het is vervolgens aan de federale regering om een beslissing te nemen.

Procedure SEA_NL

Nog niet beslist

In België is nog niet beslist welke eindbestemming het hoogactieve en/of langlevende afval moet krijgen. De milieu-beoordeling gaat dus over de allereerste beslissingsstap, namelijk de vraag wat België met dit afval gaat doen. De eerste beslissingsstap is de keuze voor geologische berging van dit afval op Belgisch grondgebied. Er zijn nog geen concrete plannen over waar, wanneer en op welke wijze dit moet gebeuren.