Overslaan en naar de inhoud gaan
Vorige blog Volgende blog

Nationaal verslag 2021 online

Nationaal verslag NIRAS (2021)

Elke drie jaar moet België een rapport voorleggen aan de Europese Commissie waarin het aantoont dat het aan de verplichtingen uit de Europese richtlijn 2011/70/Euratom voldoet. De derde editie van dat rapport, ‘Nationaal verslag’ genoemd, kan u hier raadplegen.

De Europese richtlijn 2011/70/Euratom legt de lidstaten van de Europese Unie een reeks belangrijke verplichtingen op in verband met het veilige en verantwoorde beheer van hun verbruikte splijtstoffen en radioactieve afval. Iedere lidstaat moet bijvoorbeeld:

  • een nationaal kader opstellen en in stand houden. Dat is een wettelijk, regelgevend en organisatorisch kader waarin – onder andere – een afvalbeheersysteem wordt uitgewerkt.
  • een bevoegde regelgevende autoriteit in het leven roepen die toeziet op de veiligheid van het beheer. In ons land is het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) die autoriteit.
  • nationale beleidsmaatregelen opstellen en in stand houden voor al de stappen van het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval.
  • een nationaal programma opstellen dat vastlegt hoe die beleidsmaatregelen in de praktijk worden gebracht.

Europese Commissie

Net als de andere lidstaten moet België elke drie jaar een rapport voorleggen aan de Europese Commissie dat beschrijft hoe de verplichtingen uit de richtlijn worden uitgevoerd. Dat rapport krijgt de naam ‘Nationaal verslag’.

In ons land is de coördinatie van het Nationaal verslag toevertrouwd aan NIRAS. Het komt tot stand via een nauwe samenwerking tussen NIRAS, het FANC, de Federale overheidsdienst Economie en de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

Het Nationaal verslag 2021, dat u hieronder kan downloaden, is de derde editie sinds de omzetting van de Europese richtlijn naar Belgische wetgeving. Eerdere edities van het verslag, uit 2015 en 2018, kan u raadplegen via de website van de FOD Economie.