Overslaan en naar de inhoud gaan

Een eindbestemming voor het hoogactieve en/of langlevende afval in België

Bij de opwekking van elektriciteit uit kernenergie en bij nucleaire toepassingen in de medische wereld, in de industrie en in het onderzoek ontstaat radioactief afval. Dit afval moet veilig en verantwoord beheerd worden. Het behoort tot de kernopdracht van NIRAS om het radioactieve afval te beheren en om beleidsvoorstellen te formuleren en voor te leggen aan de federale regering, die beslist. Met haar ontwerpplan doet NIRAS een voorstel aan de federale regering om te beslissen wat België met het hoogactieve en/of langlevende afval gaat doen.

Bedankt voor uw deelname!

De publieksraadpleging over de eindbestemming van het hoogactieve en/of langlevende afval in ons land is intussen afgelopen. Ze leverde heel wat waardevolle adviezen en reacties op, die nu worden verwerkt in een finaal beleidsvoorstel voor de federale regering.

Hoewel de online bevraging is afgesloten, kunt u op deze pagina’s nog steeds terecht voor informatie over het initiële beleidsvoorstel van NIRAS. Benieuwd wat er met uw opmerkingen zal gebeuren? Blijf op de hoogte via onze blog.

Blog
2019_Doel_ONDRAFNIRAS.jpg

Waarom dit plan?

Een groot deel van het Belgische hoogactieve en/of langlevende afval is ontstaan of ontstaat in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van elektriciteit door kern-energie. In België is nog niet beslist welke eindbestemming het hoogactieve en/of langlevende afval moet krijgen. De milieubeoordeling gaat dus over de allereerste beslissings-stap, namelijk de vraag wat België met dit afval gaat doen.

Lees meer

Het ontwerpplan

Het is internationaal zo afgesproken en wettelijk vastgelegd dat België een beleidskeuze moet maken die de eind-bestemming voor het hoogactieve en/of langlevende afval vastlegt. Het ontwerpplan van NIRAS is een beleidsvoorstel dat het mogelijk maakt een eerste beslissing te nemen over de technische oplossing of de eindbestemming voor hoogactief en/of langlevend afval in België. De technische oplossing voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval is volgens het ontwerpplan ‘een systeem van geologische berging op Belgisch grond­gebied’.

Lees meer

Geologische berging

Concept geologische berging.jpg

Internationale consensus

NIRAS stelt als nationaal beleid een systeem van geologische berging op Belgisch grondgebied voor. NIRAS beschikt over een grote wetenschappelijke kennisbasis en baseert zich op meer dan veertig jaar onderzoek en ontwikkeling, zowel nationaal als internationaal. NIRAS is ervan overtuigd dat geologische berging op Belgisch grondgebied mogelijk is. Er is een brede internationale consensus dat hoogactief en/of langlevend afval enkel diep onder de grond geborgen kan en mag worden.

Lees meer
Gebouw 136 buiten (hoogactief).jpg

Er is geen enkel redelijk alternatief

Alle landen die een beleid voor dit type afval hebben, kozen eveneens voor geologische berging. Alle andere alter-natieven, met inbegrip van het verlengen van de opslag, zijn wereldwijd verworpen. Ze doorstaan de toets met de criteria inzake veiligheid, bescherming, haalbaarheid en ethiek niet. Er is geen enkel redelijk alternatief voor geologische berging.

Lees meer
2013_HADES_ONDRAFNIRAS.jpg

Niet beslissen heeft een negatieve impact

De huidige toestand van tijdelijke opslag van het hoogactieve en/of langlevende afval is veilig, maar aanhoudend uitstel van de beslissing zal leiden tot groeiende risico’s op milieugevolgen. Wachten biedt bovendien geen perspectief op een betere beslissing. Alle kennis die nodig is om een eerste beleidsbeslissing te nemen over wat we met het hoogactieve en/of langlevende afval moeten doen, is in ons land en wereldwijd beschikbaar.

Lees meer

Een stapsgewijze aanpak

Het ontwerpplan bevat ook een niet-technisch deel, dat focust op de stapsgewijze besluitvorming. Nadat in een eerste stap de keuze van de technische oplossing wordt bevestigd, wordt een besluitvormingsproces uitgetekend. In overleg met alle belanghebbenden en de veiligheids­autoriteit FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) worden dan de belang-rijkste stappen en te nemen beslissingen, alsook de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken actoren in het proces voor de realisatie van de eindbestemming uitgewerkt en vastgelegd.

Lees meer