Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval dat in België geproduceerd wordt. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • Medewerker Acceptatiecriteria

  Solliciteer

  27 juni 2016

  Medewerker acceptatiecriteria (M/V)

   

  1.   Kader

  De Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) is belast met het beheer van radioactief afval in België. Dat beheer omvat in het bijzonder de inventaris, het transport, de verwerking en conditionering, de opslag en de berging van het radioactieve afval.

  In de hele keten van het beheer van radioactief afval, namelijk van verwerking/conditionering tot en met berging, wordt de klemtoon voornamelijk gelegd op het langetermijnbeheer, namelijk de finale berging van het afval. Rekening houdend met de vier dimensies van een duurzame ontwikkeling, namelijk de wetenschappelijk-technische, de veiligheids- en milieu-, de economisch-financiële en de maatschappelijk–ethische dimensies, wordt stapsgewijs een eindbestemming voor het langetermijnbeheer van radioactief afval ontwikkeld. Daarvoor zal NIRAS de methodologische aanpak van dat stapsgewijze proces definiëren, de behoeften aan RD&D en middelen bepalen en de integratie van resultaten verzorgen.

   

  Eén van de opdrachten van NIRAS is erover te waken dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval. Dat noemen wij het acceptatiesysteem. Het acceptatiesysteem van NIRAS biedt niet alleen de mogelijkheid om radioactief afval te accepteren, maar tevens om nuttige kennis en ervaring te verzamelen uit de producties en de verwerkings- en conditioneringsprocessen. Het acceptatiesysteem laat eveneens toe de acceptatiecriteria aan de opgedane kennis te toetsen, met een wisselwerking tussen de acceptatiecriteria en de andere etappes in het beheer tot gevolg. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in een aanpassing van de criteria, een aanpassing van de referentieoplossing voor de berging, enz. De ervaringsverwerking is dus eveneens een belangrijk aspect van het acceptatiesysteem.

   

  Het acceptatiesysteem omvat de volgende opeenvolgende stappen:

  1. het opstellen, door NIRAS, van acceptatiecriteria;

  2. de erkenning, door NIRAS, van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de meetinstallaties en -methodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;

  3. de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria.

   

  Binnen het takenpakket Acceptatiecriteria is er momenteel een vacature voor een ingenieur die verantwoordelijk zal zijn voor het bepalen van de acceptatiecriteria, dat wil zeggen het geheel van technische en administratieve vereisten (mechanisch, fysisch, radiologisch, chemisch en andere) waaraan het geconditioneerde en het niet-geconditioneerde afval moeten voldoen opdat NIRAS het afval in alle veiligheid en met inachtneming van haar wettelijke opdrachten kan beheren op korte, middellange en lange termijn.

   

  2.   Functie en Taken

  De medewerker Acceptatiecriteria is onder meer verantwoordelijk voor de volgende taken:

  •  opstellen van de acceptatiecriteria voor het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval, inclusief het verantwoorden van deze criteria op basis van wetenschappelijke en operationele criteria;
  • analyseren en beheren van specifieke dossiers gekoppeld aan deze acceptatiecriteria (afwijkingen en non-conformiteiten) en het verzorgen van de feedback daarover;

  • meewerken aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;

  • opstellen en beheren van de ondersteunende documentatie zoals procedures en technische documenten.

   

  3.   Profiel

  • Als medewerker Acceptatiecriteria beschik je over de volgende kwalificaties en vaardigheden:

  1. Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen, met een specialisatie in nucleaire technologie (bij voorkeur). Kandidaten met een achtergrond en kennis van fysica, milieuwetenschappen en biowetenschappen komen eveneens in aanmerking, op voorwaarde dat zij gemotiveerd zijn om de vereiste nucleaire kennis snel onder de knie te krijgen.

  2. Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire aspecten van dat beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen …).

  3. Je kan technische en wetenschappelijke aspecten integreren en combineren met het administratieve dossier- en gegevensbeheer.

  4. Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken.

  5. Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Efficiënt tijdsbeheer en resultaatgerichtheid zijn jouw drijfveren.

  6. Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl.

  7. Je kan goed overweg met de courante buroticatoepassingen.

  8. De kandidaat voor deze functie moet verplicht vallen onder de Nederlandse taalrol in het kader van de wetgeving tot vaststelling van de taalkaders (KB van 11/12/2012). Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling, en een goede kennis van technisch/wetenschappelijk Engels.

   

  4.   Aanbod

  Wij bieden jou:

  • een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden;

  • een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren;

  • de kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing;

  • een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien;

  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

  5.   Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS-Brussel zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 (gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, tussen de metrostations Kunst-Wet en Madou, en op wandelafstand van het Centraal Station).

   

  6.   Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, een cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van deze functie, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van Anne-Sophie Stiels, (* : jobs@nirond.be - ' : 02 212 18 22).

   

 • Medewerker Acceptatie

  Solliciteer

  02 mei 2017

  Medewerker Acceptatie (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Acceptatie“

   Jobinhoud

  Binnen het systeem Industrieel Beheer van NIRAS staat het takenpakket Acceptatie hoofdzakelijk in voor de acceptatie van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria. Het belangrijkste doel van het acceptatiesysteem is NIRAS ervan te verzekeren dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval. Deze opdracht is bij koninklijk besluit aan de instelling toevertrouwd.

  Het acceptatiesysteem omvat de volgende opeenvolgende stappen:
  het opstellen, door NIRAS, van acceptatiecriteria;

  1. de erkenning, door NIRAS, van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de meetinstallaties en -methodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;
  2. de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria.

   Bij de acceptatie van het afval gaat NIRAS over tot de controle van de conformiteit van het radioactieve afval met de acceptatiecriteria. Deze controle gebeurt onder meer door, enerzijds, een administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten van het te accepteren radioactieve afval en, anderzijds, het uitoefenen van inspecties bij de afvalproducent, waarbij onder andere visuele controles van de colli worden uitgevoerd, fysieke en/of radiologische kenmerken worden geverifieerd en specifieke, door de afvalproducent opgestelde documenten (onder meer het productiedocumentatiedossier) worden gecontroleerd. De controle van de conformiteit resulteert in een door NIRAS opgesteld documentatiedossier.

  Het acceptatiesysteem laat NIRAS, conform haar wettelijke opdrachten, toe om radioactief afval te accepteren en tevens nuttige kennis en ervaring te verzamelen uit de producties en de verwerkings- en conditioneringsprocedés. Het acceptatiesysteem laat eveneens toe de acceptatiecriteria aan de opgedane kennis te toetsen, met een wisselwerking tussen de acceptatiecriteria en de andere beheerfasen tot gevolg. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een aanpassing van de criteria, een aanpassing van de referentieoplossing voor de berging enz. De ervaringsverwerking is dus eveneens een belangrijk aspect van het acceptatiesysteem.

  De belangrijkste taken van de medewerker zijn:

  • het controleren van dossiers van (niet-) geconditioneerd radioactief afval;
  • het evalueren en interpreteren van de radiologische kenmerken van radioactief afval;
  • het bespreken van de dossierevaluaties met de producenten van radioactief afval;
  • het uitvoeren van inspectieprogramma’s, in overeenstemming met de bestaande of op te stellen QA-procedures;
  • het in stand houden van de ISO-certificering in het betrokken activiteitsgebied (het acceptatiesysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2000).

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master in de Industriële wetenschappen (bij voorkeur met specialisatie nucleaire technologie) of equivalent door ervaring.
  • Relevante ervaring inzake inspectie, controle en certificering zijn een pluspunt.
  • Je beschikt over een goede kennis van het nucleaire en van de radiologische karakterisering van radioactief afval.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen …).
  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Door jouw administratieve nauwgezetheid kun je kwaliteitsgericht werken.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je bent ommunicatievaardig en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en afvalproducenten binnnen België.

   

  Aanbod 

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en afvalproducenten binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per eemail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  02 212 18 22

   

   

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 mei 2017

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Medewerker Aankoper

  Solliciteer

  19 januari 2018

  Medewerker Aankoper (v/m)

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Juridische diensten en Contracten op zoek naar een “Aankoper“

  Jobinhoud

  Wanneer NIRAS bepaalde diensten, leveringen, werken wil bestellen bij ondernemingen, dan moet zij de wetgeving voor overheidsopdrachten naleven. Als medewerker binnen de dienst aankopen zal je instaan voor de ondersteuning van leidende ambtenaren bij de voorbereiding van opdrachtdocumenten en van gunningsprocedures voor aannemingen van leveringen en diensten.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Bijdragen tot de oprichting van een aankoop cel binnen NIRAS (b.v. voorstellen van verbeteringen formuleren, huidige procedures becommentariëren en toepassen)
  • Opdrachtdocumenten opstellen in samenwerking met leidende ambtenaren
  • De kandidaturen en offertes samen met de leidend ambtenaar evalueren en indien nodig eventuele onderhandelingen bijwonen of voeren
  • Optimaliseren van aankopen over de verschillende sites (voorbereiding, plaatsing en uitvoering)
  • De planning van de huidige en toekomstige aankopen opstellen en opvolgen
  • Rapporteren over de vooruitgang van de procedures (bij de coördinator en de directie)
  • Coördinatie van de administratieve taken (ERP b.v)
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, bij voorkeur in een technische richting
  • Je hebt een eerste relevante werkervaring met overheidsopdrachten in een technische of projectomgeving
  • Je bent in staat de administratieve clausules op te stellen
  • Je bent in staat de technische behoeften  goed te begrijpen om bij te dragen tot hun omzetting in het bestek.
  • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans 

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

   Ons aanbod

   Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

   

 • Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

  Solliciteer

  03 april 2018

  Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling “Beheer op lange termijn” op zoek naar een “Medewerker Erkenningen – Radiologische Aspecten”

  Jobinhoud

  Het takenpakket “Erkenningen” komt in actie zodra een erkenningsaanvraag is ingediend door een producent van radioactief afval. De analyse van een aanvraag omvat een technische, inhoudelijke en administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten. Daarnaast voeren onze medewerkers ook inspecties uit ter plaatse bij de afvalproducent.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je analyseert, evalueert en interpreteert het radiologisch aanvraagdossier en de documentatie aangeleverd door de producenten van het radioactieve afval, met het oog op hun erkenning. Je stelt een dossier op waarin je je analyse en conclusies motiveert en onderbouwt op basis van de acceptatiecriteria en de regels en procedures die gelden binnen het acceptatiesysteem;
  • Je voert radiologische inspecties uitin de nucleaire installaties van de producenten;
  • Je bespreekt en verdedigt je evaluatie, conclusies en resultaten met de producenten en zoekt samen met hen naar constructieve oplossingen voor eventuele problemen die opduiken tijdens de analyse van het radiologisch aanvraagdossier - hierbij weet je de belangen van alle betrokken partijen te verzoenen;
  • Je werkt mee aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op de integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;
  • Je verzamelt en wisselt gegevens, vaststellingen en ervaringen uit met andere diensten binnen het acceptatiesysteem en andere etappes in het beheer.
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen met een specialisatie in nucleaire technologie (voorkeur) of een masterdiploma in fysica met een eventuele specialisatie in stralingsfysica/nucleaire toepassingen, of equivalent door ervaring;
  • Relevante ervaring is een meerwaarde;
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen;
  • Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

  Verder beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen, …);
  • Je documenteert en onderbouwt je bevindingen en aanbevelingen op een gestructureerde en systematische manier – je beschikt dan ook over goede redactionele vaardigheden met de daarbij behorende administratie schrikt jou niet af;
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken;
  • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Oplossings en resultaatgerichtheid en pro-activiteit zijn sleutelwoorden uit jouw profiel;
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl;
  • Je bent assertief en diplomatisch genoeg om je analyses en evaluaties overtuigend te verdedigen;
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de verschillende nucleaire sites en producenten binnen België.

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

   

   

 • Communicatie Medewerker

  Solliciteer

  14 mei 2018

  Communicatiemedewerker

  Om het communicatie team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   Communicatiemedewerker

   

  Jobinhoud 

  Als Communicatie medewerker werk je binnen het communicatieteam mee om de communicatiestrategie   bij NIRAS uit te voeren 

  Je belangrijkste taken zijn: 

  • Het beheren van toegewezen activiteiten en –(deel)projecten zoals
   • het organiseren van (lokale) evenementen (informatiesessies, persontmoetingen, workshops, ...)
   • het ondersteunen en opvolgen van de productie (redactie & layout) en distributie van publicaties of realisaties zoals het NIRAS-magazine, de NIRAS-krant, de nieuwsbrief, ...
   • het up-to-date houden van de NIRAS-website
   • het mee ontwikkelen en beheren van interne communicatieprojecten zoals Intranet, nieuwsbrieven, …
  • het verzamelen van informatie en het overleggen met partijen, zowel binnen NIRAS als extern (waar nodig)
  • het hertalen van technisch-wetenschappelijke dossiers in een schrijfstijl toegankelijk voor een groot publiek
  • het mee aansturen van leveranciers voor het realiseren van de nodige communicatietools, voor de organisatie van evenementen, ...
  • het zorgen voor en waken over de kwaliteit van alle output
  • het bieden van administratieve ondersteuning bij NIRAS-activiteiten o.a. op het vlak van budgetopvolging, databankbeheer, beantwoorden van vragen. 

   

  Jouw profiel 

  • je beschikt minimaal over een Bachelor in een communicatiegerichte opleiding
  • je hebt minimum 3 tot 5 jaar werkervaring
  • Je bent een teamspeler die in staat is autonoom te werken binnen een klein team en te overleggen waar nodig
  • je hebt een Projectmatige aanpak en kan gestructureerd werken in een ongestructureerde omgeving
  • je kan vlot werken in een klein team en toont zin voor initiatief
  • je bent in staat snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en stelt hierbij de juiste prioriteiten
  • je hebt geen probleem om wanneer het nodig is avond of weekendprestaties te leveren
  • je bent vertrouwd met digitale technologie en communicatietechnieken 

  Pluspunten 

  • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans
  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling
  • je hebt kennis van courante softwarepakketen en digitale technologie (vb Drupal)

   

  Ons aanbod 

  Bij NIRAS bieden we jou: 

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling 

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt soms verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus. 

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.