Follow us

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Vandaag handelen voor de toekomst van iedereen

Werk mee aan deze opdracht

NIRAS zoekt professionals

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval dat in België geproduceerd wordt. Daarbij hebben we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. De zoektocht naar veilige oplossingen is echter meer dan alleen een technisch vraagstuk. Ook vakgebieden als economie, financiën, ethiek en sociologie zijn er onlosmakelijk mee verbonden. 

Zin om zelf mee te werken aan die belangrijke maatschappelijke opdracht en je eigen bijdrage te leveren aan een veilig en efficiënt beheer van radioactief afval? NIRAS is steeds op zoek naar professionals en deskundigen in diverse vakgebieden. Wil je een dynamische job in een multidisciplinaire en toekomstgerichte omgeving? Dan willen wij je graag ontmoeten!

 

Bekijk hieronder onze vacatures of solliciteer spontaan. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief bij elke sollicitatie. Tot binnenkort!

Solliciteer spontaan

 • 01 augustus 2018

  Adjunct-Directeur-Generaal

  NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is belast met het beheer van het radioactieve afval in België en is als nucleair exploitant belast met de sanering en ontmanteling van de vroegere installaties van Best Medical Belgium S.A.

  In het kader van de uitvoering van het dagelijks beheer heeft NIRAS een vacature voor de betrekking van adjunct-directeur-generaal (M/V).

  De adjunct-directeur-generaal neemt deel - in nauwe samenwerking met de directeur-generaal - aan het dagelijks beheer van de instelling. In die hoedanigheid ziet hij er, onder leiding van de directeur-generaal, op toe dat de instelling haar wettelijke opdrachten in financieel evenwicht en naar behoren uitvoert en dat de beslissingen van de raad van bestuur worden uitgevoerd conform de regels van goed industrieel, financieel en commercieel beheer.

  De adjunct-directeur-generaal

  • vervangt de directeur - generaal tijdens diens afwezigheid.
  • zetelt in het directiecomité van de instelling.
  • neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur van de instelling.
  • woont de vergaderingen van het Vast Technisch Comité bij zonder stemrecht.
  • is lid van de directievergadering van de instelling.

   

  Selectieprocedure

  De selectieprocedure voorziet in preselectie van maximaal tien kandidaten die toegang zullen krijgen tot de eigenlijke selectiefase. De selectiefase omvat de evaluatie van de professionele bekwaamheid en het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaten, rekening houdend met de specifieke context van NIRAS, het polyvalente karakter van de functie en de complementariteit met de directeur-generaal. Naast het psychologisch profiel en de cognitieve vaardigheden en kwaliteiten van de kandidaten, zijn specifieke kennis en ervaring op het vlak van de activiteitsgebieden van de instelling en het beheer ervan, alsook visionaire capaciteiten, maatschappelijke inzichten en inzicht in de beslissingsprocessen, communicatieve en sociale vaardigheden van belang. Deze toetsing gebeurt via een assessment center en een technische evaluatie.

  Op basis van de resultaten van de selectiefase zullen maximaal vijf eindkandidaten worden uitgenodigd door de raad van bestuur voor finale selectie en benoeming. De benoeming dient te worden bekrachtigd door de minister, bevoegd voor Economie.

   

  Diploma- en ervaringsvereisten

  • U bent houder van een diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (bijvoorbeeld licentiaat, master, ingenieur), uitgereikt door een universiteit of hogeschool na ten minste vier jaar studies
  • U hebt minimum vijf jaar managementervaring. In deze ervaring heeft u blijk gegeven van uw managementkwaliteiten om (een deel van) een organisatie (mensen, middelen, stakeholders,…), die inzake omvang en aard van de activiteiten vergelijkbaar is met de Instelling, te leiden en te sturen
  • Een bijkomende opleiding in de kernwetenschappen, stralingsbescherming, nucleaire veiligheid en/of nucleair recht of ten minste vijf jaar ervaring in één van deze domeinen is een troef.
  • Aanvullende opleidingen in bedrijfsbeheer, actuariaat, financiën of economie vormen eveneens een pluspunt.
  • Erkenning als technisch, wetenschappelijk, financieel of juridisch deskundige op nationaal en/of internationaal vlak strekt tot aanbeveling.

   

  Functie specifieke en generieke management- en leidinggevende competenties

  • Kennis van het werkingskader van NIRAS en van de toepasselijke regelgeving in het bevoegdheidsdomein van NIRAS;
  • Kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten;
  • Kennis van de relevante actoren in het domein van het beheer van radioactief afval en in staat zijn constructieve relaties met hen op te bouwen;
  • Kennis van de maatschappelijke en politieke context en de werking van de overheid;
  • Kennis van moderne managementtechnieken en projectmanagement;
  • In staat zijn een visie te ontwikkelen en deze te vertalen in concrete en realistische doelstellingen;
  • Kennis van de proceswerking in een organisatie;
  • Concrete ervaring in participatieve structuren en processen;
  • Sterk analytisch denkvermogen, sterke klantgerichtheid en beschikken over de nodige creativiteit om oplossingsgerichte beslissingen te nemen;
  • Luistervaardigheid en op overtuigende wijze uw standpunt kenbaar kunnen maken;
  • Resultaatgerichte organisator met grote inzet, werkkracht, enthousiasme en flexibiliteit, gepaard gaand met aandacht voor dienstverlening en kwaliteitsgerichtheid;
  • Beschikken over het vermogen om meerdere complexe dossiers gelijktijdig te beheren en te realiseren;
  • Beschikken over een sterk onderhandelingsprofiel.

   

  Talen

  U bezit een zeer goede kennis van het Nederlands, van het Frans en van het Engels.

  NIRAS is onderworpen aan de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966. Overeenkomstig artikel 43, § 3, van deze wetten beschikt NIRAS over een taalkader. De benoeming zal gebeuren overeenkomstig het vigerende taalkader op het moment van de benoeming door de raad van bestuur.

   

   

  Kandidaatstelling:

  Indien u aan de deelnemingsvoorwaarden en het profiel voldoet, dien dan uw gemotiveerde kandidatuur, vergezeld van alle documenten die aantonen dat u beantwoordt aan de functievereisten, in bij Berenschot Belgium vóór 16 september 2018 om 24 uur, via elektronische weg op het mailadres Ondrafniras_dga_adg@berenschot.be.

  (Vermelding van het medium waarlangs u kennisgenomen heeft van de vacature wordt op prijs gesteld).

   

  Meer inlichtingen over de vacature en de selectieprocedure kunnen worden verkregen bij de Berenschot Belgium, tel 02 777 06 45.

  Berenschot Belgium behandelt alle kandidaturen met de meeste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid en in overeenstemming met de regelgeving over het omgaan met persoonlijke gegevens.

   

 • Medewerker Acceptatiecriteria

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker “Acceptatiecriteria”

   

  Om het team Lange termijn beheer te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Acceptatiecriteria”

  Jobinhoud

  Om de kwaliteit van het beheersysteem te garanderen, verzekert NIRAS zich ervan dat de kenmerken van het radioactieve afval dat ze overneemt verenigbaar zijn met de verschillende eisen die gesteld worden door de latere fasen van het beheer ervan, zoals het vervoer, de verwerking en conditionering, de opslag en, tot slot, de geplande oplossing voor het langetermijnbeheer van het afval.

  NIRAS stelt daartoe criteria vast, waaraan het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval moet voldoen om door haar te kunnen worden overgenomen. Deze criteria, acceptatiecriteriagenoemd, houden vooral rekening met de bijzondere beperkingen en limieten van de beheerketen waarvoor dit afval bestemd is.

  • Samenbrengen van de acceptatiecriteria voor het niet-geconditioneerde en geconditioneerde afval op projectmatige werkwijze.
  • Verantwoorden van deze criteria op basis van wetenschappelijke en operationele criteria.
  • Analyseren en beheren van specifieke dossiers gekoppeld aan deze acceptatiecriteria (afwijkingen en non-conformiteiten) en het verzorgen van de feedback daarover.
  • Opstellen en beheren van de ondersteunende documentatie zoals procedures en technische documenten.

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen, met bij voorkeur een specialisatie in nucleaire technologie.
  • Masterdiploma fysica, milieuwetenschappen en biowetenschappen met motivatie om zich bij te scholen in het nucleaire
  • Je werkt graag projectmatig en bent in staat een project te leiden
  • U bent Nederlandstalig

  Pluspunten

  • Je hebt een goede functionele en operationele kennis van het Frans 

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de kantoren van Belgoprocess te Dessel.

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Medewerker Acceptatie

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Acceptatie (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Acceptatie“

   Jobinhoud

  Binnen het systeem Industrieel Beheer van NIRAS staat het takenpakket Acceptatie hoofdzakelijk in voor de acceptatie van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria. Het belangrijkste doel van het acceptatiesysteem is NIRAS ervan te verzekeren dat het door de instelling geaccepteerde afval voldoet aan de specifieke eisen die gedefinieerd zijn in de algemene regels en acceptatiecriteria voor de verschillende types radioactief afval. Deze opdracht is bij koninklijk besluit aan de instelling toevertrouwd.

  Het acceptatiesysteem omvat de volgende opeenvolgende stappen:
  het opstellen, door NIRAS, van acceptatiecriteria;

  1. de erkenning, door NIRAS, van de installaties die radioactief afval produceren, met inbegrip van de meetinstallaties en -methodes die gebruikt worden om het afval te karakteriseren;
  2. de acceptatie, door NIRAS, van het radioactieve afval overeenkomstig de acceptatiecriteria.

   Bij de acceptatie van het afval gaat NIRAS over tot de controle van de conformiteit van het radioactieve afval met de acceptatiecriteria. Deze controle gebeurt onder meer door, enerzijds, een administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten van het te accepteren radioactieve afval en, anderzijds, het uitoefenen van inspecties bij de afvalproducent, waarbij onder andere visuele controles van de colli worden uitgevoerd, fysieke en/of radiologische kenmerken worden geverifieerd en specifieke, door de afvalproducent opgestelde documenten (onder meer het productiedocumentatiedossier) worden gecontroleerd. De controle van de conformiteit resulteert in een door NIRAS opgesteld documentatiedossier.

  Het acceptatiesysteem laat NIRAS, conform haar wettelijke opdrachten, toe om radioactief afval te accepteren en tevens nuttige kennis en ervaring te verzamelen uit de producties en de verwerkings- en conditioneringsprocedés. Het acceptatiesysteem laat eveneens toe de acceptatiecriteria aan de opgedane kennis te toetsen, met een wisselwerking tussen de acceptatiecriteria en de andere beheerfasen tot gevolg. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een aanpassing van de criteria, een aanpassing van de referentieoplossing voor de berging enz. De ervaringsverwerking is dus eveneens een belangrijk aspect van het acceptatiesysteem.

  De belangrijkste taken van de medewerker zijn:

  • het controleren van dossiers van (niet-) geconditioneerd radioactief afval;
  • het evalueren en interpreteren van de radiologische kenmerken van radioactief afval;
  • het bespreken van de dossierevaluaties met de producenten van radioactief afval;
  • het uitvoeren van inspectieprogramma’s, in overeenstemming met de bestaande of op te stellen QA-procedures;
  • het in stand houden van de ISO-certificering in het betrokken activiteitsgebied (het acceptatiesysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2000).

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master in de Industriële wetenschappen (bij voorkeur met specialisatie nucleaire technologie) of equivalent door ervaring.
  • Relevante ervaring inzake inspectie, controle en certificering zijn een pluspunt.
  • Je beschikt over een goede kennis van het nucleaire en van de radiologische karakterisering van radioactief afval.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen …).
  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Door jouw administratieve nauwgezetheid kun je kwaliteitsgericht werken.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je bent communicatievaardig en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en afvalproducenten binnnen België.

   

  Aanbod 

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en afvalproducenten binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per eemail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  02 212 18 22

   

   

 • Medewerker Industriële beheeractiviteiten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Industriële beheeractiviteiten (V/M)

   Momenteel zijn wij binnen onze afdeling Industriële Beheeractiviteiten op zoek naar een “Medewerker Industriële beheeractiviteiten“

   

   Jobinhoud

  In deze functie ondersteun je het systeem Industrieel Beheer, afdeling Industriële Beheeractiviteiten, voor de opvolging, zowel technisch als financieel, van sanerings- en ontmantelingsactiviteiten in het kader van het nucleair passief BP1/BP2, het passief SCK•CEN en het passief IRE.

   

  Profiel

  Vormingsniveau en ervaring:

  • Je beschikt over een Master Ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
  • Bijkomende nucleaire opleiding(en) en/of voor de functie relevante opgedane kennis binnen de nucleaire sector vormen een belangrijke toegevoegde waarde.
  • Je hebt affiniteit met zowel technische als financiële aspecten en dienstencontracten.
  • Je hebt een zeer goede functionele kennis van het Nederlands en Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je hebt ervaring in het gebruik van gegevensbanken en relevante informaticatoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel) pakket).

  Verder beschik je over de volgende competenties:

  • Je bezit een analytische geest en het vermogen om talrijke technische dossiers gelijktijdig te beheren.
  • Je beschikt over goede relationele kwaliteiten en diplomatieke omzichtigheid.
  • Je hebt zin voor synthese, organisatietalent, teamgeest en zin voor initiatief.
  • Je werkt klant- en resultaatgericht.
  • Je bent communicatievaardig (tijdens vergaderingen, besprekingen en presentaties) en functioneel tweetalig, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands en het Frans. Tevens beschik je over voldoende kennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Je beschikt over zeer goede redactionele capaciteiten.
  • Je functioneert optimaal binnen een multidisciplinair team, in een geest van open communicatie en integratie.
  • Je bent bereid regelmatig verplaatsingen te doen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Aanbod

  NIRAS biedt jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden, waarin je een bijdrage kunt leveren aan de oplossing voor een belangrijk maatschappelijk vraagstuk.
  • Een context waarin je, enerzijds, je competenties zeer resultaatgericht kunt inzetten en, anderzijds, een belangrijke maatschappelijke meerwaarde kunt helpen realiseren.
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing.
  • Een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. Je krijgt een doorgedreven opleiding als nieuwkomer en nadien regelmatig bijscholingen die jou de mogelijkheid bieden jezelf verder te ontwikkelen;
  • Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een  interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  De kantoren van NIRAS zijn gelegen in 1210 Brussel, Kunstlaan 14 en gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (tussen metro Kunst-Wet & Madou).

  De job vergt regelmatig verplaatsingen naar verschillende sites en dienstverleners binnen België.

   

  Kandidaturen

  De kandidaturen, vergezeld van een motivering, cv en alle documenten die aantonen dat je als kandidaat geschikt bent voor het uitoefenen van onze projecten en de functie waarin je geïnteresseerd bent, dienen per e-mail gericht te worden aan de dienst Human Resources, ter attentie van:

   

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be 

  02 212 18 22

      

 • Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Erkenningen - Radiologische aspecten

   

  Momenteel zijn wij binnen onze afdeling “Beheer op lange termijn” op zoek naar een “Medewerker Erkenningen – Radiologische Aspecten”

  Jobinhoud

  Het takenpakket “Erkenningen” komt in actie zodra een erkenningsaanvraag is ingediend door een producent van radioactief afval. De analyse van een aanvraag omvat een technische, inhoudelijke en administratieve verificatie van de aan NIRAS overgemaakte documenten. Daarnaast voeren onze medewerkers ook inspecties uit ter plaatse bij de afvalproducent.

   

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je analyseert, evalueert en interpreteert het radiologisch aanvraagdossier en de documentatie aangeleverd door de producenten van het radioactieve afval, met het oog op hun erkenning. Je stelt een dossier op waarin je je analyse en conclusies motiveert en onderbouwt op basis van de acceptatiecriteria en de regels en procedures die gelden binnen het acceptatiesysteem;
  • Je voert radiologische inspecties uitin de nucleaire installaties van de producenten;
  • Je bespreekt en verdedigt je evaluatie, conclusies en resultaten met de producenten en zoekt samen met hen naar constructieve oplossingen voor eventuele problemen die opduiken tijdens de analyse van het radiologisch aanvraagdossier - hierbij weet je de belangen van alle betrokken partijen te verzoenen;
  • Je werkt mee aan de evolutie van het acceptatiesysteem met het oog op de integratie van een operationele bergingsinstallatie en opstellen van de acceptatiecriteria voor het bergingsafval;
  • Je verzamelt en wisselt gegevens, vaststellingen en ervaringen uit met andere diensten binnen het acceptatiesysteem en andere etappes in het beheer.
  • Contactpunt voor interne en externe betrokkenen

   

  Jouw profiel

  Diploma en ervaring

  • Je beschikt over een Master diploma, in de ingenieurswetenschappen of in de industriële wetenschappen met een specialisatie in nucleaire technologie (voorkeur) of een masterdiploma in fysica met een eventuele specialisatie in stralingsfysica/nucleaire toepassingen, of equivalent door ervaring;
  • Relevante ervaring is een meerwaarde;
  • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen;
  • Je hebt een praktische operationele kennis van het Frans en het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling

  Pluspunten

  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling.

   

  Verder beschik je over de volgende vaardigheden:

  • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan. Je hebt ook belangstelling voor de reglementaire facetten verbonden aan dit beheer (wetten, koninklijke besluiten, richtlijnen, normen, …);
  • Je documenteert en onderbouwt je bevindingen en aanbevelingen op een gestructureerde en systematische manier – je beschikt dan ook over goede redactionele vaardigheden met de daarbij behorende administratie schrikt jou niet af;
  • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken;
  • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Oplossings en resultaatgerichtheid en pro-activiteit zijn sleutelwoorden uit jouw profiel;
  • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties. Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl;
  • Je bent assertief en diplomatisch genoeg om je analyses en evaluaties overtuigend te verdedigen;
  • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de verschillende nucleaire sites en producenten binnen België.

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt regelmatig verplaatsingen naar de verschillende sites (Dessel, Fleurus).

   

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Cris Bruelemans

  Human Resources

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 22

   

   

 • Medewerker Economische studies

  Solliciteer

  02 augustus 2018

  Medewerker Economische studies

  Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   “Medewerker Economische studies “

   Jobinhoud

  Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende beginsel 'de vervuiler betaalt'.

  Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

  Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen

  • Je neemt deel aan de economische studies.
  • Werkt mee aan de periodieke bijwerking en aan de opvolging van de tarieven voor de overname van radioactief afval.
  • Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
  • Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
  • Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die daarmee gepaard gaan
  • Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is voor de voogdijministers
  • Je evalueert het bestaan en de toereikendheid van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten
  • Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op middellange en lange termijn
  • Het uitvoeren van  technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
  • Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen bevatten
  • Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikendheid van de provisies die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

   

  Jouw profiel 

  Je hebt een diploma van burgerlijk ingenieur met een aanvullende opleiding in economisch management, of u kunt relevante beroepservaring aantonen.

  Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans, en over een praktische kennis van het Engels. En  beschikt over reële redactionele vaardigheden.

  Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven

   

  Ons aanbod 

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

 • Office Manager

  Solliciteer

  10 augustus 2018

  Office Manager

   

  Om het team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar enkele

   Office managers

   Job inhoud

  Voor de diensten Lange termijnbeheer, Industrieel beheer of VGMB (deeltijds) en Financieel Beheer (deeltijds) speel je een belangrijke rol in de dagelijkse ondersteuning en uitvoering van de talrijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de dienst. Je ondersteunt de directeur proactief en staat in voor de administratie, planning, organisatie en schriftelijke en mondelinge communicatie van de dienst en/of de directeur.

  Je belangrijkste taken zijn:

  • Je draagt bij tot de dagelijkse organisatie van de dienst.
  • Je bent de centrale spilfiguur binnen de dienst voor wat betreft de interne communicatie en de coördinatie van informatie met andere diensten en medewerkers.
  • Je staat in voor het voorbereidende werk van meetings en bijeenkomsten, je bereidt documenten en power-point presentaties voor.
  • Je behandelt correct en snel de briefwisseling en de administratie van de Dienst, je plaatst bestellingen, volgt de betalingen op. Je speelt hierbij continu en snel in op mogelijke veranderende prioriteiten
  • Je bent verantwoordelijk voor het meedenken, voorbereiden en opstellen van dossiers en het opvolgen van de acties die hieruit kunnen voortvloeien
  • Je volgt verschillende lopende acties, dossiers en gebeurtenissen nauwgezet en meedenkend op
  • Je beheert het klassement, briefwisseling en de databanken
  • Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe  contacten via mail, telefoon en face-to-face.
  • Je verzorgt de logistieke ondersteuning van de dienst (materiaal, reservaties, ….) en vergaderingen (reservering, catering, documenten voorbereiden,….)

   

  Jouw profiel

  • Je beschikt minimaal over een Bachelor of gelijkwaardig door ervaring
  • Je bent een administratieve duizendpoot, gepassioneerd door administratie en organisatie
  • Je bent een teamspeler die in staat is autonoom te werken binnen een team en te overleggen waar nodig
  • je kan vlot werken onder druk en toont zin voor initiatief
  • je bent in staat snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en stelt hierbij de juiste prioriteiten

  Pluspunten

  • Je hebt goede verbale en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en het Engels

   

  Ons aanbod

   Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling 

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel, maar ziet geen probleem in occasionele verplaatsingen

   

  Interesse in deze functie? Stuur dan je kandidatuur naar:

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Administratief medewerker dienst Contracten

  Solliciteer

  20 september 2018

  Administratief medewerker voor de dienst Contracten

  Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een

   ‘Administratief medewerker voor de diensten Juridische Zaken, Aankopen en Contracten (JAC)’

  Functie

  Binnen de diensten Juridische Zaken, Aankopen en Contracten bent u de referentiepersoon voor de contracten. U speelt een belangrijke rol in de dagelijkse ondersteuning en uitvoering van talrijke activiteiten en verantwoordelijkheden van de bewuste dienst.

   

  Uw taken 

  • U zorgt voor het dagelijks administratief beheer van de JAC-diensten:

               -       Archivering, klassement en beheer van de gegevensbanken

               -       Verwerking van de interne en externe aanvragen in nauwe samenwerking met de betrokken collega's (ontvangst, verdeling, opvolging)

               -       Beheer van de gegevensbanken, klassementsbeheer, postbeheer en archivering

               -       Opstelling en lay-out van de brieven

               -        Opvolging van de documenten die via de diensten passeren

  • U bent een referentiepersoon voor de contracten en back-up voor de referentiepersonen voor aankopen en juridische zaken.  
  • Als referentiepersoon voor de contracten

               -       stelt u een boordtabel op van de contracten in onderhandeling of in uitvoering en houdt u deze boordtabel up-to-date 

               -       zorgt u voor de opvolging van de acties met betrekking tot de contracten en brengt u verslag uit bij de coördinator en de directeur

               -       bent u de contactpersoon voor de contractmanagers en de medecontractanten

               -       werkt u mee aan het opzetten van een nieuwe gegevensbank

               -       stelt u de bestelbonnen met betrekking tot de contracten op (ERP)

               -       denkt u mee na over en werkt u actief mee aan de oprichting van een dienst Contracten 

  • U zorgt voor de logistieke ondersteuning van de JAC-diensten.

   

   Uw profiel

  • U beschikt over een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans.
  • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
  • U beschikt over goede relationele vaardigheden en u kunt zowel in team als autonoom werken.
  • U beheerst het softwarepakket Microsoft Office.

   

  Ons aanbod

  NIRAS biedt u:

  • een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden;
  • een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt;
  • een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant pakket van extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites.

   

  Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor deze functie? Contacteer dan:

   

  Mevrouw Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

 • Communicatie Medewerker

  Solliciteer

  31 oktober 2018

  Communicatie Medewerker 

   

   

  Om het communicatie team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

   Communicatie Medewerker

   

  Jobinhoud

  Als Communicatie medewerker werk je binnen het communicatieteam mee om de communicatiestrategie   bij NIRAS uit te voeren

  Je belangrijkste taken zijn:

  • het beheren van toegewezen activiteiten en –(deel)projecten zoals

                - het mee ontwikkelen en beheren van externe communicatieprojecten binnen de vastgelegde communicatiestrategie

                - het organiseren van (lokale) evenementen (informatiesessies, persontmoetingen, workshops, ...)

                - het ondersteunen en opvolgen van de productie (redactie & layout) en distributie van publicaties of realisaties zoals het NIRAS-magazine, de NIRAS-krant, de nieuwsbrief, ...

                - het up-to-date houden van de NIRAS-website

                - het mee ontwikkelen en beheren van interne communicatieprojecten zoals Intranet, nieuwsbrieven, …

  • het verzamelen van informatie en het overleggen met partijen, zowel binnen NIRAS als extern (waar nodig)
  • het hertalen van technisch-wetenschappelijke dossiers in een schrijfstijl toegankelijk voor een groot publiek
  • het mee aansturen van leveranciers voor het realiseren van de nodige communicatietools, voor de organisatie van evenementen, ...
  • het zorgen voor en waken over de kwaliteit van alle output
  • het bieden van administratieve ondersteuning bij NIRAS-activiteiten o.a. op het vlak van budgetopvolging, databankbeheer, beantwoorden van vragen.

   

  Jouw profiel

  • je beschikt minimaal over een Bachelor in een communicatiegerichte opleiding
  • je hebt al een eerste werkervaring in een communicatieve functie
  • je bent een teamspeler die in staat is autonoom te werken binnen een klein team en te overleggen waar nodig
  • je toont zin voor initiatief
  • je werkt projectmatig en bent in staat snel hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden en stelt hierbij de juiste prioriteiten
  • je hebt geen probleem om wanneer het nodig is avond of weekendprestaties te leveren
  • je bent vertrouwd met digitale technologie en communicatietechnieken

  Pluspunten

  • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en Frans
  • Je beschikt over voldoende kennis van het Engels. Schriftelijk en mondeling
  • je hebt kennis van courante softwarepakketen en digitale technologie

   

  Ons aanbod

  Bij NIRAS bieden we jou:

  • Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
  • De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
  • Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
  • Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een interessant pakket aan extralegale voordelen.

   

  Plaats van tewerkstelling

  Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel maar de functie vraagt soms verplaatsingen naar de kantoren van NIRAS in Dessel en Fleurus.

  Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:

   

  Mevr. Cris Bruelemans

  jobs@nirond.be
  ' 02 212 18 19

   

   

   

   

Solliciteer nu

Contact:

Human Resources

02 212 18 22 

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg txt pdf doc docx.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg pdf doc docx.